Mevlâna Türbesi ve Müzesi

Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlâna Dergahı’nın yeri Selçuklu Sarayı’nın gül bahçesi iken, bahçe Alâeddin Keykubad tarafından Mevlâna Hazretleri’nin babası Sultanü’l-Ulemâ Bahâeddin Veled’e hediye edilmiştir.

Sultanü’l-Ulemâ 12 Ocak 1231 tarihinde vefat edince türbedeki bugün ki yerine defnedilmiştir. Bu defin gül bahçesine yapılan ilk defindir.

Gökkubbeden daha iyi türbe mi olur?”

— Hz. Mevlâna (k.s)

Bahâeddin Veled’in vefatından sonra kendisini sevenler Hz. Mevlâna‘ya müracat ederek babasının mezarının üzerine bir türbe yaptırmak istediklerini söylemişlerse de Mevlâna Hazretleri “Gökkubbeden daha iyi türbe mi olur?” diyerek bu isteği geri çevirmiştir. Ancak kendisi 17 Aralık 1273 tarihinde vefat edince Hz. Mevlâna’nın oğlu Sultan Veled Mevlâna’nın üzerine türbe yaptırmak isteyen sevenlerinin isteğini kabul etmiştir.

“Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe)” denilen türbe dört fil ayağı (kalın sütun) üzerine 13 bin Selçukî Dirhemi’ne Mimar Tebrizli Bedrettin’e yaptırılmıştır. Bu tarihten sonra eklemeler hiç bitmemiş, XIX. yüzyılın sonuna kadar yapılan eklemelerle devam etmiştir.

Mevlevi Dergahı ve Türbe 1926 yılında “Konya Âsâr-ı Âtîka Müzesi adı altında müze olarak hizmete başlamıştır. 1954 yılında ise müzenin teşhir ve tanzimi yeniden gözden geçirilmiş ve müzenin adı “Mevlâna Müzesi” olarak değiştirilmiştir.

Müze alanı bahçesi ile birlikte 6.500 m² iken, yeni düzenlemelerle ve istimlaklarla “Gül Bahçesi” olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18.000 m²ye ulaşmıştır.

Müzenin avlusuna “Dervişan Kapısı”ndan girilir. Avlunun kuzey ve batı yönü boyunca derviş hücreleri yer almaktadır. Güney yönü, Matbah ve Hürrem Paşa Türbesi’nden sonra, Üçler Mezarlığı’na açılan Hâmûşan (Susmuşlar) Kapısı ile son bulur. Avlunun doğusunda ise Sinan Paşa, Fatma Hatun ve Hasan Paşa türbeleri yanında Semahane ve mescit bölümleri ile Mevlâna Hazretleri ve aile fertlerinin de içerisinde bulunduğu ana bina yer alır.

Avluya Yavuz Sultan Selim Han’ın 1512 yılında yaptırdığı üzeri kapalı şadırvan ile “Şeb-i Arus” havuzu ve avlunun kuzey yönünde yer alan selsebil adı verilen çeşme ayrı bir renk katmaktadır.

Tilâvet Odası
Tilâvet arapça bir kelime olup, Kur’an-ı Kerim’i güzel sesle ve usûlüne uygun olarak okuma anlamına gelir. Geçmişte bu oda da Kur’an-ı Kerim okunduğu için buraya “Tilâvet Odası” denmiştir. Halen “Hat Dairesi” olarak kullanılmaktadır.

Hat Dairesi’nde Mahmud Celâleddin, Mustafa Rakım, Hulusi, Yesarizâde gibi devirlerinin meşhur hattatlarının levhaları yanında, Sultan II. Mahmud Han’ın yazdığı altın kabartma bir levha da yer almaktadır. Gümüş kapı üzerinde teşhir edilmekte olan Yesarizâde Mustafa İzzet Efendi’nin hattı ile yazılmış olan Molla Cami’ye ait Farsça beyitte şöyle denilmektedir.

Kabettü’l-uşşâk bâşed in mekam (Bu makam aşıkların kâbesi oldu)
Her ki nakıs amed incâ şod temam (Buraya noksan gelen tamamlanır)

Huzûr-ı Pîr (Türbe)

Türbe salonuna Sokullu Mehmet Paşa’nın oğlu Hasan Paşa’nın 1599 yılında yaptırdığı gümüş kapıdan girilir. Burada bulunan iki vitrin içerisinde Hz. Mevlâna’nın meşhur eserlerinden Mesnevi’nin, Divân-ı Kebir’in en eski nüshaları sergilenmektedir. Türbe salonunu üç küçük türbe örter. Üçüncü kubbeye post kubbesi de denilir ve yeşil kubbeye kuzey yönünden bitişiktir.

Türbe salonu doğuda, güneyde ve kuzeyde yüksekçe bir set ile çevrilidir. Kuzeyde iki parça halinde yer alan setlerde 6 Horasan erinin sandukası yer almaktadır. Horasan erlerinin hemen ayak ucunda ise İlhânlı Hükümdarı Ebû Said Bahadır Han için yapılmış nişan taşı sergilenmektedir.

Yine burada yer alan iki levha, Hz. Mevlâna’nın felsefesini ve düşünce sistemini açıklaması açısından önem arz etmektedir;

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

İkinci levha ise Hz. Mevlâna‘nın farsça bir rubaisidir. Rubainin Türkçe çevirisi şöyledir;

Gel, gel, ne olursan ol, gel!
İster kafir, ister mecûsî, ister puta tapan ol, gel!
Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir.
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel!

Hz. Mevlâna
Türbe salonunu doğuda ve güneyde çevreleyen yüksekçe set üzerinde ise Hz. Mevlâna ve babası Bahâeddin Veled’in soyundan gelme 10’u hanımlara ait olmak üzere 55 adet mezar ile, Hüsâmeddin Çelebi, Selâhaddin Zerkûbî, Şeyk Kerimüddin gibi Mevlevîlikte makam sahibi olmuş 10 kişiye ait toplam 65 mezar bulunmaktadır. Hanımlara ait mezarların üzerinde yer alan sandukalara sikke konulmamıştır.

Yeşil Kubbe‘nin tam altında Hz. Mevlâna’nın ve oğlu Sultan Veled’in mezarları yer almaktadır. Mezarların üzerindeki iki bombeli mermer sandukayı 1565 yılında Kanuni Sultan Süleyman Han yaptırmıştır. Sandukaların üzerinde yer alan altın sırma tellerle işlenilmiş Pûşîde Sultan II. Abdülhâmid Han tarafından 1894 yılında yaptırılmıştır.

Halen Mevlâna Hazretleri’nin babası Bahâeddin Veled’in mezarı üzerinde bulunan ve bazı kişilerin “oğlu gelince babası ayağa kalkmış” dedikleri ahşap sanduka ise, bir Selçuklu şaheseri olup, 1274 yılında Hz. Mevlâna için yaptırılmıştır. Kanunî Sultan Süleyman Han, Mevlâna Hazretleri ve oğlu Sultan Veled’in mezarları üzerine 1565 yılında yeni bir mermer sanduka yaptırınca, ahşap sanduka buradan kaldırılmış ve sandukası olmayan Mevlana Hazretleri’nin babasının mezarının üzerine konulmuştur.

Semâhâne
Semâhâne bölümü, mescid bölümü ile birlikte XVI. yüzyılda Kanunî Sultan Süleyman Han tarafından yaptırılmıştır. Semâhâne’de semâ, 1926 yılında dergah müze oluncaya kadar devam etmiştir. Semâhâne’de yer alan naat kürsüsü ve müzisyenlerin oturdukları mutrib hücresi ile erkeklere ve hanımlara ait mahfiller orijinal halleri ile korunurken, Semâhâne’nin uygun duvarlarında tarihi halılar ve yine vitrinler içerisinde madeni ve ahşap eserlerle Mevlevî musîki aletleri sergilenmektedir.

Mescid
Mescide çerağ kapısından girilir. Ayrıca mezarların bulunduğu huzûr-pir ve semâhâne bölümlerinden de birer küçük kapı ile geçişler vardır. Bu bölümde müezzin mahfili ve mesnevîhan kürsüsü orijinal halleriyle muhafaza edilmektedir.

Mescidin güney duvarı üzerinde çok değerli halı ve ahşap kapı numuneleri sergilenirken, Mescid içerisine serpiştirilen 10 adet vitrinde de çok değerli cilt, hat ve tezhip örnekleri sergilenmektedir.

Derviş Hücreleri – Halı ve Kumaş Bölümü
Mevlâna Dergâhı’nın ön avlusunun batı ve kuzey yönünü çevreleyen, her birinde birer küçük kubbe ve baca bulunan 17 hücre bulunmaktadır. Bu hücreler dönemin padişahı Sultan III. Murad Han tarafından 1584 yılında dervişlerin ikameti için yaptırılmıştır.

Bu hücrelerden giriş kapısının sağında kalan dört hücre, halen gişe ve idare binası olarak kullanılmaktadır. Girişin solunda kalan onüç hücrenin baştan ikisi postnişîn ve mesnevîhan hücresi olarak, orijinal eşyaları ile teşhir edilmektedir.

En sondaki iki hücre ise değerli kitap koleksiyonlarını müzeye hediye eden rahmetli Abdulbakî Gölpınarlı ile Dr. Mehmet Önder’in kitaplarına tahsis edilmiştir. Halen kütüphane olarak hizmet vermektedir.

Diğer dokuz hücrenin ara duvarları kaldırılarak birbirine bağlı iki büyük koridor elde edilmiştir. Bu koridorlardan birinde ülkemizin Kula, Gördes, Uşak, Kırşehir gibi yörelerine ait tarihi halıları, diğer koridorda ise, Konya iline bağlı, Ladik, Karaman, Karapınar, Sille gibi yörelerde dokunmuş tarihi halılar sergilenmektedir.

Bu hücrelerin koridora açılan pencere ve kapı boşluklarına yapılan vitrinlerde ise Mevlevî etnografyasına ait pazarcı maşası, mütteka, nefir gibi dergâhtan müzeye nakledilen tarihi nitelikteki eşyalarla, müze koleksiyonunda yer alan son derece değerli Bursa kumaşları sergilenmektedir.

Matbah Bölümü
Matbah müzenin güney batı köşesinde yer alır. 1584 yılında dönemin padişahı Sultan III. Murad Han tarafından yaptırılmıştır. Dergâhın müzeye dönüştürüldüğü 1926 yılına kadar yemek ihtiyacı buradan karşılanıyordu.

1990 yılında yapılan onarımlardan sonra bu bölümün teşhir ve tanzimi mankenler ile yeniden yapılmıştır. Matbahın asıl işlevi olan yemek pişirme ve somat denilen sofrada yemek yeme adabı mankenlerle anlatılmaya çalışılmıştır. Matbahın diğer işlevlerinden olan Nev-ni-yaz denilen Mevlevî aday adayı saka postu üzerinde otururken, semâ talim çivisi yanında ise semâ dedesinin can tabir edilen Mevlevî derviş adayına semâ talim ettirişi anlatılmaya çalışılmıştır.

Gerek ülkemizden, gerekse yurtdışından milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen müze ve türbe, Kültür Bakanlığı’na bağlı müzeler arasında en çok ziyaret edilen ve en çok gelir getiren ikinci müze konumundadır. En çok gelir getiren birinci müze ise, Topkapı Sarayı Müzesi’dir.

finasteride 5mg tab cialis pricing ciprofloxacin side effects lexapro dosing azithromycin pregnancy tamoxifen therapy cialis 20mg online cialis cost of viagra what does viagra do best price viagra cialis online levitra prices azithromycin eye drops viagra coupon cilias side effects of ciprofloxacin 500 mg what is cipro what bacteria does ciprofloxacin kill ciprofloxacin 500 mg side effects of finasteride viagra vs cialis vs levitra how does viagra work zithromax cialis medication generic for cialis lowest cialis prices ciprofloxacin 500mg antibiotics side effects levitra 20 mg cost walmart acyclovir 800 mg for shingles viagra 100 mg viagra sans ordonnance cialis samples side effects of azithromycin 250 mg viagra effects pfizer viagra coupons from pfizer viagra nebenwirkungen escitalopram 10 mg para que sirve lexapro dosages azithromycin for uti lexapro and weight gain cialis samples overnight side effects of lexapro in women viagra prices lexapro benefits for women buy generic levitra lexapro 5mg levitra coupon cialis vs viagra cyalis ciprofloxacin bnf viagra single packs thuoc azithromycin lexapro bula cialis copay card acyclovir dosing azithromycin 250mg free viagra tamoxifen and weight gain what is lexapro for lexapro side effects in men ciprofloxacin uses propecia side effects cialis tadalafil wellbutrin and lexapro acyclovir for cold sores pfizer viagra viagra 100 viagra vs cialis ciprofloxacin 500 is lexapro a controlled substance lexapro and wellbutrin combination therapy finasteride effets secondaires acyclovir 200mg wholesale cialis weaning off lexapro cialis prices what is lexapro used for generic levitra buy levitra what is acyclovir escitalopram oxalate lexapro overdose ciprofloxacin eye drops how much does cialis cost lexapro vs wellbutrin finasteride what is finasteride free cialis cheap cialis cialis 5mg cialis for bph viagra alternatives ciprofloxacin 500mg side effects of finasteride 5mg cialis without a doctor’s prescription generic cialis tadalafil viagra soft cost of cialis viagra ohne rezept aus deutschland cialis dosage strengths viagra without a doctor prescription usa ciprofloxacin nebenwirkungen erectile dysfunction cialis effects of stopping finasteride levitra coupons lexapro and weight loss escitalopram 10 mg cheap viagra azithromycine eg 500 mg bijsluiter zovirax dosage finasteride side effects sophia viagra ciprofloxacin spc cialis for daily use buy cialis what does ciprofloxacin 500mg treat lexapro side effects men cialis sample acyclovir side effects azithromycin 250 mg price cialis buy levitra online is tamoxifen chemotherapy ciprofloxacin hydrochloride ophthalmic viagra pillen kruidvat cialis side effects lexapro weight gain buy cialis online viagra canada azithromycin 500 erfahrungen lexapro zovirax for cold sores finasteride vs dutasteride side effects of cialis cialis effects cialis patent expiration ciprofloxacin 500mg tablets azithromycin side effects lexapro dosage online viagra escitalopram effets secondaires levitra 20mg cost per pill levitra erfahrungen cialis pills levitra 10 mg prezzo azithromycin 500mg cialis coupon print cialis common side effects of ciprofloxacin 500 mg what is tamoxifen cialis generic tadalafil cialis 20 mg acyclovir cream viamedic cialis cialis savings card ciprofloxacin 250 mg what is ciprofloxacin finasteride for hair loss viagra tesco azithromycin tablet cialis discount what works better than viagra side effects of tamoxifen viagra generico finasteride 5 mg viagra en ligne livraison 24h ciprofloxacin drops lexapro generic cialis on line finasteride 5 mg tab levitra 20 mg side effects of ciprofloxacin levitra 20 mg von bayer sex viagra for women cialis cheap how does lexapro work tamoxifen citrate cialis trial azithromycine what is viagra ciprofloxacin 500 mg tabletten cialis reviews azithromycin drug class cialis 5 mg viagra for sale uk viagra natural finasteride 1mg canadian cialis lexapro para que sirve finasteride 5mg cialis free trial cipro antibiotics over the counter viagra cipro side effects viagra generic vardenafil vs viagra viagra receptfritt zithromax dosage ciprofloxacin dose what is ciprofloxacin prescribed for ciprofloxacin for dogs is ciprofloxacin a penicillin cipro for uti lexapro withdrawal acyclovir vs valacyclovir viagra on line cipro antibiotic tamoxifen side effects in women viagra sex cialis canadian pharmacy women viagra azithromycin viagra ohne rezept auf rechnung cialis otc viagra on line no prec side effects of viagra levitra bayer 20mg meilleur prix zovirax cream viagra pill how does acyclovir work generic lexapro what infections does ciprofloxacin treat cialis patent expiration 2017 cialis testimonials acyclovir dose viagra side effects cialis coupon finasteride 5mg side effects mayo clinic ciprofloxacin hcl 500 mg tab azithromycin vs erythromycin lexapro side effects in women daily cialis cialis generic herbal viagra tamoxifen and foods to avoid azithromycin for strep throat propecia lexapro vs zoloft ciprofloxacin 500mg antibiotics viagra alternative lexapro 20mg canada viagra lexapro and weight gain in women finasteride dosage ciprofloxacin hcl buying viagra cipro azithromycine 250 mg lexapro coupons azithromycin class viagra activate levitra vs viagra finasteride efectos secundarios how to get off lexapro natural viagra what is cialis acyclovir 400mg tamoxifen and bone pain ciprofloxacin side effects after age 60 when will cialis go generic azithromycin for pneumonia viagra escitalopram nebenwirkungen generic levitra vardenafil 20mg side effects lexapro viagra for sale generic cialis at walmart cialis pharmacy prices lexapro vs celexa utilisation viagra cipro 500 equipe argentine viagra viagra kaufen viagra cialis cialis canada effects of stopping lexapro suddenly cialis voucher levitra 20mg is azithromycin penicillin buy viagra cialis coupons printable escitalopram side effects how long does viagra last cialis pills for sale cipro uses levitra vs viagra for hardness cialis dosage recommendations side effects of azithromycin generic viagra lexapro withdrawal symptoms what does ciprofloxacin treat ciprofloxacin class stopping lexapro viagra vs cialis vs levitra levitra 20 mg precio farmacia tamoxifen bijwerkingen cipro side effects in elderly azithromycin without a doctor’s prescription ciprofloxacin drug class is azithromycin acyclovir for shingles acyclovir medication acyclovir 800mg what is ciprofloxacin used for post finasteride syndrome cipro and tendonitis generic cialis cialis coupons what does azithromycin treat 200 cialis coupon azithromycin 5 day dose pack viagra medicine what is tamoxifen used for viagra wiki cialis cost finasteride reviews escitalopram 10mg what is acyclovir used for ciprofloxacin side effects in women levitra what is escitalopram ciprofloxacin hydrochloride discount cialis how to wean off lexapro without withdrawals cialis coupons from manufacturer cialis generic availability levitra rezeptfrei deutschland viagra for women 9 levitra at walmart viagra tablet azithromycin coverage cheap levitra lexapro generic name ciprofloxacin ophthalmic solution side effects of lexapro celexa vs lexapro azithromycin z pak finasteride medication how to wean off lexapro canada cialis zovirax pills acyclovir dosage for cold sores how to take cialis how long for lexapro to work levitra online viagra 100mg viagra wikipedia female viagra escitalopram viagra coupons azithromycin tablets acyclovir 400 mg viagra vs cialis acyclovir 800 mg 5 times a day azithromycin uses tamoxifen interaction cialis vs viagra finasteride for women ciprofloxacin 250mg levitra generic where to buy viagra lexapro reviews viagra without a doctor prescription viagra bestellen revatio vs viagra what is azithromycin viagra dosage viagra costs does lexapro cause weight gain zovirax viagra 100mg tablets retail price cialis coupons 2017 levitra vs viagra azithromycin 250 mg treatment side effects of lexapro 10 mg cialis coupon 20 mg ciprofloxacin 500 mg for urinary tract infection azithromycin liquid cialis for women tamoxifen finasteride tablets what is cipro used for azithromycin medscape ciprofloxacin coverage cialis patent expiration date extended acyclovir how does cialis work azithromycin dosage cipro dangers viagra samples ciprofloxacin dosage vardenafil 20mg cialis for sale zovirax ointment cealis viagra price viagra for men finasteride and enlarged prostate finasteride long term effects cialis 30 day sample azithromycin 500 how to use viagra azithromycin pregnancy category first few days on lexapro cipro dosage viagra 50mg ciprofloxacin dosierung levitra without a doctor prescription lexapro side effects azithromycin three times a week tamoxifen lawsuits ciprofloxacin used for zithromax z-pak order viagra cipro drug class zithromax antibiotic finasteride side effects in men cialis for men levitra prezzo in farmacia cialis 30 day trial coupon what is finasteride used for ciprofloxacin hcl 500 mg cialas lexapro 10 mg generic viagra 100mg buy viagra online buy generic viagra acyclovir 800 mg tamoxifen langzeitfolgen cialis 10 mg what does finasteride do what is azithromycin used for generic for lexapro cialis website what is acyclovir for viagra cost viagra uk lexapro for anxiety discount viagra antibiotic ciprofloxacin cialis professional viagra substitute cialis 5mg daily finasteride results finasteride permanent side effects azithromycin 250 azithromycin and alcohol levitra dosage canadian viagra acyclovir ointment lexapro medication azithromycin pediatric dosing tamoxifen cost lexapro 10mg ciprofloxacin azithromycin cost liquid cialis acyclovir ointment 5 cialis or viagra what is azithromycin for cialis dosage side effects of acyclovir cialis daily ciprofloxacin hcl 500 mg side effects azithromycin 500 mg cialis alternative escitalopram 20 mg azithromycin 250mg tablets 6 pack cialis from canada how long for azithromycin to take effect nolvadex what is lexapro finasteride 5mg side effects viagra pills cialis 20mg directions viagra from canada viagra online tamoxifen nebenwirkungen what is cipro usually prescribed for zithromax 500 mg tamoxifen side effects cialis price withdrawal from lexapro finasteride hair loss tamoxifen side effects in women over 55 acyclovir dosage viagra tablets zoloft vs lexapro lexapro manufacturer website